Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedszkole Samorządowe nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alina Rataj.
 • E-mail: przedszkole16@przedszkole16.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 615 80 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jarosława Daniłowskiego 3
 • E-mail: przedszkole16@przedszkole16.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 615 80 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Przedszkole Samorzadowe nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się przy ulicy Daniłowskiego 3.
Istnieje możliwość wejścia do budynku z parteru (z poziomu 0) od strony północnej, od placu zabaw
dla dzieci, pokonując sześć schodów lub podjazdem dla wózków.
Budynek jest parterowy, brak schodów i progów wymuszających pokonywanie ich w asyscie
dodatkowej osoby.
W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osó niepełnosprawnych. Do budynku mogą dostać się
osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób
niepełnosprawnych przy ulicy, przy której znajduje się budynek przedszkola.
Do budynku można wejść z psem asystującym, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z 
dyrektorem placówki.
Pies powinien byc wyposażony w uprząż i posiadać aktualne szczepienia 
weterynaryjne. Wejście z psem asystującym nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez psa asystującego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przedszkolu brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.